Arkiv‎ > ‎Årsmøte‎ > ‎Rapportar og meldingar‎ > ‎

Årsmøte i Hordaland Mållag 2013

lagt inn 14. aug. 2016, 02:50 av Bjørn Enes   [ oppdatert 14. aug. 2016, 02:50 av Live Havro Bjørnstad ]

16. mars 2013, Litteraturhuset i Bergen


Møtet tok til klokka 15.00, leiar i Hordaland Mållag, Martin Årseth helste velkomen.


Konstituering

1. Val av møteleiing og skrivar

Ordstyrar: Astrid Olsen og Olav Skeie

Skrivar: Jens Helleland Ådnanes

Underskrivarar av møtebok: Mari Lysne, Oddmund Vevle, Hanna Kvalheim Hekkelstrand.

Røysteteljarar: Ingunn Teigland, Livar Aksnes.


2. Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden.

17 røysteføre til stades.

Askøy Mållag har ikkje fått sendt inn årsmelding, men årsmøtet gjev løyve til at representantar får rettar på lik line med andre.Årsmøtesaker

1. Årsmelding og rekneskap 2012

Årsmeldinga for Hordaland Mållag vart lagt fram av Martin Årseth.

Merknad til Tillitsvalde:

Livar Aksnes påpeikar at han er oppført som ettersynsmann, men at han ikkje er vorten informert om dette. Kåre Johan Mjør, kasserar, seier at Aksnes er vald til ein av to revisorar, men ved ein glipp ikkje vorten informert om dette. Arne Apold har revidert rekneskapen.

Merknad til Øvrige merknader:

Erlend Bakke spør kvifor målgåveaksjonen ikkje vart gjennomført i 2012. Kåre Johan Mjør svarar at produksjonen av bladet ikkje vart ferdig, og at styret ikkje berre ville senda ut ein blankett.

Andre merknader:

Livar Aksnes etterlyser at medlemstalet for Hordaland Mållag er oppført i årsmeldinga. Kåre Johan Mjør opplyser at talet på medlemmer er 3056, og at dette skal vera med i neste årsmelding.

Vedtak: Årsmeldinga vart godkjent.


Årsmeldinga frå skulemålsnemnda vart lesen opp av Erlend Bakke.

Vedtak: Årsmeldinga vart godkjend.


Rekneskap

Kasserar Kåre Johan Mjør la fram rekneskapen.

Vedtak: Rekneskapen vert godkjent slik han ligg føre.


2. Arbeidsprogram 2013

Arbeidsprogrammet for 2013 vart lagt fram av Solveig Grønlien.

Arbeidsprogrammet fekk følgjande endringar:


Nytt kulepunkt under Organisasjonsarbeid (frå Øystein Skjæveland)

  • Kontakt medlemene for å få ressurspengar til ulike arbeidsoppgåver. Samla elektronisk kontaktinformasjon for å gjera denne kontakten lettare.

Samrøystes vedteke.

Nytt kulepunkt under Barnehage, skule og oppvekst (frå Astrid Olsen)

  • Arbeida for å bremsa nynorskflukt i nynorske skulekrinsar

Samrøystes vedteke

Nytt kulepunkt under Organisasjonsarbeid (frå Erlend Bakke)

  • Styrka skulemålsarbeidet

Samrøystes vedteke

Nytt kulepunkt under Barnehage, skule og oppvekst (frå BUL)

  • Arbeida for å betra nynorskundervisinga

Samrøystes vedteke
Tillegg til første kulepunkt under Organisasjonsarbeid (frå Øyvind Heitmann)

  • Få liv i sovande lokallag og i samarbeid med NMU bidra til å få liv i sovande målungdomslag.

Samrøystes vedteke
3. Budsjett, årspengar 2013

Kåre Johan Mjør la fram budsjettet for 2013, med merknad om at budsjettet for medlemspengar er for lågt og skal vera 150 000 kroner, ikkje 110 000.

Budsjettet vart samrøystes vedteke med desse endringane.

Utgifter til blestarbeid vert auka til 10 000 kroner.

Utgifter til årsmøte vert auka til 46 000 kroner.


Årspengar 2014

Medlemstalet er 3056, medlemspengar 50 kroner, 25 for familiemedlemer.


4. Fråsegner

Ingen fråsegner.


5. Utdeling av målpris

Målprisen for 2013 går til Høgskolen i Bergen.


6. Val til styre og til landsmøteutsendingar

Valnemnda ved Øystein Skjæveland la fram si innstilling. (NB: Dette skjedde tidlegare i møtet, då Skjæveland måtte reisa tidleg.)

Styret i Hordaland Mållag:

Leiar: Astrid Olsen, nyvald eitt år

Nestleiar: Solveig Grønlien, attval to år

Styremedlem: Vemund Hjellbrekke, nyvald to år

Ikkje på val: Kåre Johan Mjør, Jens Helleland Ådnanes.


Vara til styret, valde for eitt år:

1. vara: Eli Randmo

2. vara: Arild Reigstad

3. vara: Marita Helleland Ådnanes

4. vara: Silje Namtvedt

5. vara: Karin Monstad


Skulemålsnemnda:

Leiar: Oddvar Skre

Erlend Bakke

Astrid Myren

Ingrid Hovstad

Arild Reigstad

Vara:

1. Mona Stormark

2. Hallgeir Dale

3. Edit Jørgenvik

Valnemnda sine innstillingar vart samrøystes vedtekne.

Valnemnd

Arne Apold, Øystein Skjæveland (ikkje på val) og Martin Årseth (vald for to år).


Landsmøteutsendingar:

Astrid Olsen

Vemund Hjellbrekke

Jens Helleland Ådnanes

Solveig Grønlien

Øystein Skjæveland

Ingvild K. Vevle

Oddvar Skre

Martin Årseth


Vara:

Ragne Gjengedal

Oddmund Vevle

Eli Randmo

Arild Reigstad
______________________________________

Jens Helleland Ådnanes, skrivar:


_____________________________ ____________________________ _________________________________

Mari Lysne, Oddmund Vevle, Hanna Kvalheim Hekkelstrand.

Underskrivarar av møteboka

Comments