Referat frå styremøte

Referat frå styremøte i Hordaland Mållag 08.11.2022

Til stades: Ane Landøy Marie Morken, Arild Reigstad, Brit Fosse Reigstad, Marta Nagel-Alne og Sahra Torsvik

1. Referat frå sist gong og innkalling vart godkjent.

2. Planlegging av lokallagsseminar laurdag 12. november

- Me har 36 påmeldte deltakarar.

- Me såg gjennom program og sjekka om me ynskjer endringar/tillegg.

- Program og inviterte innleiarar er no i utgangspunktet klart.

- Ane er møteleiar.

- Det er mogleg å få reisegodtgjering ved utfylt skjema.

3. Planlegging av inspirasjonsseminar for lærarar torsdag 17. november

- Arild er møteleiar.

- Me har 18 påmeldte lærarar per no, og det verkar som dei kjem frå ein del ulike skular.

- Tre innleiarar, og så ser me om det er tid til ein open post til slutt.

4. Høyringssvaret vårt til Kulturplanen for Vestland er sendt inn saman med Sogn og Fjordane.

5. Marie har gjort ein god ryddejobb saman med Sahra i arkivinnhaldet i skåpa.

6. Økonomi

- Marie informerte om den økonomiske stoda.

- Det var ingen store endringar frå sist, og me ligg godt an.

- Styret drøfta mellom anna kor ein eventuelt kan søka om meir midlar til ulike typar tilskipingar.

7. Endringar i styret og nemnd

- Frå og med då Sahra gjekk inn i skrivarstillinga er Brit valt som fast styremedlem. Marta har rykka opp

til fyrste vara, Anne til andre.

- I skulemålsnemnda har det også vore endringar: Pernille Fjørtoft Grøsvik og MagnusTorvik har blitt

faste medlemar. Morten Holmefjord er valt som vara.

- Endringane i styret og skulemålsnemnda er samrøysta vedteke.

8. Arbeidsgruppe for implementering av songprosjekt

- Me oppnemner Marie Morken (leiar), Anne Buset Vassbotn og Fredrik Heimseter til denne

arbeidsgruppa, og supplerer eventuelt med fleire.

9. Landsrådsmøtet (med seminar)

- Marie og Sahra informerte frå seminar og møte.

- Det kjem eit eige referat frå landsrådsmøte kor ein kan lesa meir.

10. Reiserekninga

- Me har ferdigstilt eit reiserekningsskjema til bruk i fylkeslagssamanheng.

11. Årsmøte

- Styret drøfta nokre praktiske forhold rundt årsmøtet neste år.

12. Neste styremøte

- Det vert 13. desember klokka 17.30.

Styremøte i Hordaland Mållag 11.10.2022 kl1630.

Tilstades: Marta Nagel Alne,Sahra Torsvik,Marie Morken,Brit Fosse Reigstad,Arild Reigstad,Ane Landøy,Solveig Grønlien.

 1. Innkallinga vart godkjend.

 2. Referatet frå møte 13.09.22 godkjend med dei merknadane som kom fram i møtet.

 3. a. Planlegginga for lokallaga sitt seminar12.11.2022 1030-1700 er på plass.

b. Planlegging av inspirasjonsdag for lærarar 17.11. 2022 er nesten klart.

 1. Økonomi. Marie gjekk gjennom. Det ser framleis bra ut. Hordaland Mållag har fått inn 88.000 i målgåver. Vedtak: For reise med eigen bil vert km godtgjersla det same som trekkfri sum i statens satsar, no er det kr 3.50

5. Årsmøte i Hordaland Mållag vert på Stord 11.og 12.03.2023.

6. Marie tek ein ryddedugnad i arkivet som kom frå kjellaren, 17.10.

7. Erlend Bakke klagar på manglande nynorsk hos Statens Vegvesen, og Språkrådet har purra på svar frå Vegvesenet.

8. a.Unneland og Neshaugane barnehagar i Arna fekk besøk av Sahra, Arild og Ingar; gode samtaler

b. Sahra, Ane, Ingar og Solveig var på Voss og Hardanger Kompetanseråd. Vi held fram med samarbeidet

c. Øygarden mållag skal ha møte med alle barnehagane i kommunen. Vil fylja «Arna- modellen.»

d. Nynorsk satsing på Slettebakken skule.

e. Bergen Mållag jobbar med Bergenskonferanssen.

f. Mållaga i Alver kommune har skipa vellukka Nynorskdagar med eit imponerande og variert program og god oppslutnad. Sjå også Strilakulturen .no – mange gode songar.

g. Vestland fylkekommune sin kulturplan har høyringsfrist 4.11. Ane skriv høyringsutkast, evt i samarbeid med Sogn og Fjordane. Hovudpoeng: Vestland fylke sitt nynorskansvar.

9. Neste styremøte i Hordaland Mållag vert 8.11

Målgåveutsending veke 47 og 48.

Skrivar : Solveig.

Referat frå styremøte i Hordaland Mållag tysdag 13.09.2022 kl. 1730.


Tilstades: Sahra Torsvik, Arild Reigstad, Britt Reigstad, Ane Landøy, Marta Nagel Alne, Marie Morken, Solveig Grønlien. Torstein Vik Århus på skjerm (sak 4).


1. Referat frå sist møte vart godkjend.


4.Torstein var med her, digitalt.Mandatet til skulemålsnemnda: “Skulemålsnemnda til Hordaland Mållag skal arbeida for å styrka posisjonen og statusen til nynorsk som språk i Hordaland Mållag sitt medlemsområde i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule. Skulemålsnemnda skal arbeida direkte opp mot skular/barnehagar, og kan også arbeida politisk, dersom det er etter oppdrag frå styret, for å fremja nynorsk språk i skule/barnehagar. Skulemålsnemnda skal samarbeida med lokallag og Noregs Mållag for å organisera arbeidet ved eventuelle skulemålsrøystingar, og halda kontakt med lokallaga i randsonene for å ha best mogleg oversikt over stoda for nynorsk språk, og auke og styrke bruken av nynorsk. Skulemålsnemnda rapporterer til Hordaland Mållag. Styreleiar kallar inn leiar i skulemålsnemnda til styremøte ved behov ”.


2a. Digitalt arkiv: Leiar jobbar med saka inne på Google Disk og oppretter mapper undervegs.

2b. Inspirasjonsdag for lokallaga 12.11.2022. kl 11- 17.. Framlegg til program vart godkjend

2c. Referata frå styremøta skal ligge på nettsidene.

Vedtak:Heilt enkelt referat sende ut til laga og ligg på nettsida.

2d. Inspirasjonsdag for lærarane på Terminus 17.11. Dei 30 fyrste påmelde får plass. Noregs Mållag har bevilga 25000.

Vedtak:Framlegget til programmet er delvis klart og vert godkjend, Arild og Ane arbeider vidare..

2e. Årsmøte 2023 vert på Stord Hotell 11. og 12. 03. 2023.


3. Økonomi. Marie informerte. Førebu målgåveutsending nov. des. veke 47 eller 48.


5. Sahra har fått svung på facebook sida vår og fått ny e-post adresse.

Bergen kommune har bevilga 1.7 mill. til nynorsk. Arna er satsingsområde. Sahra held kontakt med skulane. Nynorsk 1.klasse i Bergen må fylgjast opp.


6. Haustseminar og landsrådsmøte i NM 21-23 oktober 2022 i Oslo. Vi innstiller på å sende Marie, med Marta og Solveig som vara. Sahra deltek også på haustseminardelen.


7a. Ane og Sahra deltok på ein Interessant debatt i Odda, om Oddamodellen og språkopplæring i skulen.

7b. Ane og Sahra deltok også på eit godt inspirasjonsseminar 9.- 10.sept. i Noregs

Mållag, Oslo.

Møtet heva 19.30


Solveig Grønlien er skrivar.Referat frå styremøte i Hordaland Mållag 09.08.2022


Stad: Kong Oskarsgate

Tid: 17.00

Tilstades: Arild Reigstad, Sahra Torsvik, Britt Solveig Fosse Reigstad, Marie Morken, Ane Landøy, Solveig Grønlien


Saksliste

 1. Referat frå sist møte

Ok - utan merknader.


 1. Oppfølging frå sist

Framlegg til Noregs Mållag sentralt om Ane som deltakar i utval om personalressursar.


 1. Digitalt arkiv

Ane held fram med å arbeide med digitalt arkiv.


 1. Dato for dei neste styremøta

13. september og 11. oktober


 1. Økonomi

Gjekk gjennom status for inntekter dette året

Utsending av målgåvebreva - Marie sender ut i samarbeid med Bring medio august.


 1. Arbeidsplan

Oppdatert versjon låg ved innkalinnga

Inspirasjonsmøte/seminar for lokallaga


 1. Stillinga

Jobber med saka


 1. Kommunikasjonsarbeid mot lokallaga og andre

 • Viser til vedlagt brev frå Kvinnherad, Jondal, Ullensvang og Odda Mållag frå 2018 som var vedlagd innkallinga. Der det er eit krav om at innkallingar og referat frå styremøte vert sendt til lokallagsleiarane på epost og ikkje lagde på heimesida Ane sjekkar kva som vart vedteke i 2018 i denne saka. Vi tek det opp att på neste styremøte, saman med ein diskusjon om kva vi vil med nettsida https:/ hordaland. maallag.no/ og om ho kan nyttast som kanal for referat frå møta.

 • Rutiner vedr kommunikasjon med Leiar av skulemålsnemda (Torstein Vik Aarhus), næringslivsansvarleg (Øystein Skjeveland), språklovsansvarleg (Erlend Bakke) må også på plass.


 1. Inspirasjonsdag for lærarar

Ane og Arild held fram med planlegginga. Ein kan søkja om 25.000 for inspirasjonsdag.


 1. Andre saker

 • Songskatten kjem vi tilbake til.

 • Me må “blesta” Nynorsken i samfunnet

 • Heimesida vert det arbeida med. Kommunikasjonskanal.

 • Verving, seminar, møte, samla folk frå ulike lokallag.

 • Ane var i Sogndal, Vestland Musikkorpsforbund snakka om å halda på dei medlemane me har. - Inspirasjonsdag

 • Få liste over ny medlemar frå Noregs Mållag, så me kan ynskja dei velkomne i laget.

 • Lokallaga sender ut brev og ynskjer dei vekomne.

 • Fylkeskommunen skipa til nynorskkonferanse i mai, som dei tenkjer skal blir årleg. Vi avventer derfor kva Bergen Mållag tenkjer om Bergenskonferanse og tek ikkje eige initiativ.

 • Fylkesårsmøte mars 2023.Skal avviklast på Fitjar, Bømlo og Stord. Ane tar kontakt med aktuelle lokalitetar.

 • Oddvar si gravferd, 16 kransar, Ingar hadde minnetale frå Noregs Mållag og Hordaland Mållag, Erlend, Astrid, Bjørn , Øystein ,Mona, Bjørg Eli, Arild, Fana Mållag deltok.

 • Bokmålsforbundet meinar at mållaget driv inndoktrinering. Bokmålsforbundet driv sakleg informasjon seier dei. Arild har skrive svar til uttalen i avisa.

 • Leiarsamlinga for bydelen Arna var fylt opp, det var ikkje plass til Ingar frå Noregs Mållag.

 • Hordaland Mållag har bedt om å få innpass hos Garnes skule.

 • Bergen kommune har sett av 200.000 til nynorskarbeid i Arna Bydel

 • Bergen Kommune har også sett av 100.000 til kurs for lærarane frå Landssammenslutninga for nynorsk kommunar (LNK) og 100.000 til Framtida Junior. Dette gjeld heile Bergen

 • Poesifestival 9. september på Brakanes i UlvikSkrivar Solveig GrønlienReferat frå styremøte i Hordaland Mållag 08.06.2022

Stad: Kong Oskarsgate

Tidspunkt: 17.00

Tilstades: Ane Landøy, Arild Reigstad, Marie Morken, Solveig Grønlien

Fråfall: Britt S. Fosse Reigstad, Sahra Torsvik


1. Referat frå forrige møte 04.05.22

Referatet vart godkjend


2. Økonomi

Rekneskap så langt i 2022: Marie gjekk gjennom, vi ligg godt an


3. Ny dato fpr utsendingsdugnad - målgåva

13 og 14 juni er avsett til denne dugnaden.

Marie køyrer dei ut, Arild og Britt tek med seg heim og pakkar 1000 konvoluttar.

Ane og Solveig brettar tysdag 14.06


4. Stillinga

Vi har vore innom eit par framlegg til løysing, i samarbeid med skrivarstova. Vi held

fram med arbeidet. Stillinga skal i hovudsak arbeide med skulemålsarbeid.


5. Rydding i kjellaren

Solveig og Marie rydda i gamalt arkiv i føremiddag 08.06.2022, 28. juni og 30. juni og

kanskje 1. juli er sett av til arbeidet. Ane avklarer med Linda. Det viktigaste er å få

rydda i kjellaren og sett fram bosset som skal kastast, så må ny-arkivering av det vi

skal ta vare på kome seinare i sommar.


6. Inspirasjonsdag for lærarane,

Arild har tidlegare send oss informasjon om


Vikværingen (Jon Låte er kontaktperson). Ane og Arild er lokal arbeidsgruppe for å få

dette på plass i haust.


7. Arkivering

Ane set opp ei Google-Disk mappe med undermapper som vi løpande arkiverer i, og

som heile styret får tilgang til. Dei ferdig godkjende styremøtereferata skal ligge på

nettsida, når ho er oppe att.


8. Sogn og Fjordane

Vi kan samarbeida med Sogn og Fjordane, men dei har litt andre utfordringar, særleg

når det gjeld skulemål og byte til bokmål. Dei er interessert i Erlend Bakke sitt arbeid.

Lokallaga i Sogn og Fjordane samarbeider med historielag og gjev ut skrifter.

Målprisen i Sogn og Fjordane 2022 gjekk til Roger Severin Bruland


9. Andre saker

● 17-18 juni Frivillighetskonferanse i regi av Vestland Fylkeskommune- Ane

reiser

● Alvær gjev ut hefte med tekstar skrive på nynorsk - forfattar Tor Arve

Røssland. Arrangement med besøk frå Aasentunet

● Skulemålsnemda ser på sitt mandat og sender det til oss

● Ane kjem tilbake med ny styremøtedato over sommaren.

● Erlend Bakke har send brev til Skyss.

● Prosjekt med støtte frå Noregs Mållag, oppsummering av prosjektet.

○ Møte på Garnes - Live og ei frå nynorsksenteret deltek.

○ Ingar og Arild har besøkt; Ytre Arna skule, Lone skule, Trengereid

skule, Ådnanipa barnehage og Arnatveit barne- og ungdomsskule og

snakka om nynorsken.

9 juni besøker dei Ytre Arna barnehage

Ingar prøver å få kontakt med Garnes ungdomsskule


● 12 mai Nynorsk dagen: Hordaland Mållag var ikkje aktiv, kjem sterkare igjen i

2023!

Skrivar Solveig Grønlien

Referat frå styremøte i Hordaland Mållag 5. april 2022

Desse møtte: Ane Landøy leiar, Marie Morken, Brit Fosse Reigstad og Anne Buset

Vassbotn (referent).

Sakliste:

Referatet frå sist. Godkjent utan merkander. Referat frå landsmøtet 1-3. april 22.

Økonomi 1:

Det er løyvd pengar til støtte til frikjøp av skrivarstilling.

Målgåveutsending: i starten av juni og i starten av november. Ane følgjer opp til dugnad.

Økonomi 2: Løyving til NMU sitt landsmøte (tidleg i mars).

Vedtak: kr 5000,- løyvd.

Økonomi 3: Løyving til annonse i Utdanningsnytt for Norsk Barneblad.

Annonsa kostar kr 28 000. Ane skriv e-post til leiar for Vikværingen.

Vedtak: HM løyver kr 5000,-

Økonomi 4: Løyving til Fosse-stiftinga.

Vedtak: HM løyver 3000,- i form av gåvebrev. Ane kontaktar Randi Jåstad

Kva gjer vi med prosjektstillinga framover, på kort og lang sikt? Tema for eige møte.

Konkretisering av arbeidsprogrammet: Teksten som vart vedteken på årsmøtet er send ut.

Ymse: Skrive fornya mandat for skulemålsnemnda: Skulemålsnemnda er beden om innspel her.

Sjå over arkivet. Ane gjer dette i samarbeid med Live.