Den store vervedagen!

Laurdag 1. oktober er DEN STORE VERVEDAGEN i Noregs Mållag.

Bli medlem resten av 2022 og heile 2023 for 200 kroner. Melder du deg inn i Noregs Mållag stør du også automatisk ditt lokallag og fylkeslag. Send NYNORSK til 2490.Link

Eit godt møte i Odda om Oddamodellen!

07. september 2022 inviterte Odda mållag og partiet Rødt til eit ope møte om Oddamodellen.

Panelet bestod av:

Hege Bae Nyholt - Utdannings- og forskningskomiteen

Jeanette Syversen - Hovudutval for utdanning og kompetanse i Vestland fylkesting

Synnøve Marie Sætre - fungerande leiar for Noresg Mållag

Svein Olav Langåker - LNK

Terje Kollbotn - Rødt


Målet for møtet var å arbeide fram ein stategi for å sikre lovfesta rett til språkdelt ungdomsskule (Oddamodellen). Det vart synt til Hurdalsplattformen, der det var det semje om at det er viktig å sikre to språkløp gjennom heile skulegongen til elevane, og kunnskapsministeren sine lovnader om å innføre språkdeling i ungdomsskulen. Mållaga kring i landet vart oppmoda til å skape ein offentleg debatt for å auke medvit om fordelane med språkdeling til opplæringslova skal på høyring til neste år. Det vart også snakka om digitale verkemiddel, dei MÅ også vere tilgjengeleg på nynorsk slik at ein kan trygge nynorskelevar sin skulekvardag.


Få med deg Nynorskdagane i Alver kommune!

Dei tre mållaga Alver, Meland og Radøy har for fjerde gong laga eit flott program for ei heil veke.


Fredag 23. september: opning av Nynorskdagane. Konsert med foreningen for Bygd og By.

Kl. 19.00 på Samfunnshuset Skogen, Sletta.

Laurdag 24. september: Elias Mjåtveit-seminaret 2022.

Kl 11 - 15 Meieriet Kulturhus, Frekhaug.

Sundag 25. september: Eliasfestivalen skipar til familiekonsert:

Ro, Ro til Siraland.

Kl. 17.00 Nordhordaland Folkehøgskule, Frekhaug.

Mandag 26. september: Stadnamnvandring i Knarvik.

Kl. 11.00 - oppmøtestad: parkeringsplassen ved Knarvik ungdomsskule.

Måndag 26. september og tysdag 27. september: På flukt - eit samtaleprosjekt basert på boka "Polarnatt" av Sunniva Relling Berg.

Stad: Strilabiblioteket Frekhaug, Knarvik og Manger.

Måndag 26. september: Lesestund for vaksne.

Kl. 18.00, Strilabiblioteket Knarvik.

Tysdag 27. september: Ivar Aasen som lyrikar og komponist

  • Om samlinga Symra (1863)

Kl. 12.00 Seniorsenteret Knarvik sjukeheim.

Tysdag 27. september: Mørkemann - mi reise til kristenkonservatismen og tilbake. Bokprat med Emil André Erstad.

Kl 18.30 Strilabiblioteket Manger.

Onsdag 28. september: Om stadnamn. Føredrag ved journalist i NRK, Gøril Grov Sørdal.

Kl. 19.00 Strilabiblioteket Knarvik.

Torsdag 29. september: Stadnamnvandring Hopsdal/Mundal.

Kl. 11.00. Oppmøte på parkeringsplassen på Hopsdal.

Torsdag 29. september: Med målet som middel: ein samtale med tre prisvinnande forfattarar.

Kl. 19.00 Strilabiblioteket Knarvik.

Fredag 30. september: Pubkveld.

Kl. 19.00 Alver hotell.

Sundag 30. september: Stadnamnvandring på Hjertåsgarden.

Kl. 11.00 til 13.00: oppmøte til FRAMO, Hjertås.

Sundag 30. september: konsert med Sigrid Moldestad og koret Måltrastena.

Kl. 19.00 Nordhordaland Folkehøgskule, Frekhaug.Ope møte 7. september 2022 om Oddamodellen

Med mål om å få gjennomslag for at Oddamodellen skal koma med i opplæringslova, vert det arrangert eit ope møte i Odda på onsdag den 7. september 2022. Leiar i Utdannings- og forskingskomiteen på Stortinget Hege Bae Nyholt og Jeanett Syversen frå opplæringsutvalet i fylkestinget og fungerande leiar i Noregs Mållag Synnøve Marie Sætre kjem.

Om du har meiningar om Oddamodellen og ønskjer å påverka politisk for å sikra språkdelte klassar også på ungdomstrinnet, må du nytta sjansen til å delta. Møtet opnar for innlegg, spørsmål og meiningsutveksling. Har du erfaringar å dele, vil Hege Bae Nyholt kunne høyra kva du har å sei.

Odda Mållag stiller med kaffi og kaker.Minneord for Oddvar Skre

Ein lun og omsorgsfull stridsmann

Oddvar Skre døyde 2. juli, 83 år gammal.

Av Peder Lofnes Hauge, Ane Landøy og Elen Telle

Publisert i BT 07.07.2022

Det var med sorg me tok imot meldinga om at Oddvar Skre har gått ut av tida.

Oddvar Skre var målmann, og me kan trygt seia at han var det heilt til det siste. Han strålte av glede då han møtte oss på landsmøtet i Noregs Mållag på Gardermoen i april. Me visste at han sleit med helsa, men å reisa på landsmøtet var noko han verkeleg ville!

Oddvar Skre vaks opp i Fana i ein lærarfamilie. Norskdomsrørsla var ei viktig ramme for livet, og både ungdomslag, mållag og Venstre stod sterkt. Faren var både lærar og klokkar, og han var med på å innføra nynorsk kyrkjemål og ta i bruk Nynorsk salmebok i Fana.

Dermed var det også slik at Oddvar var på sitt fyrste landsmøte i Noregs Mållag allereie i 1955. Den frilynte kristne trua var sentral i familien.

Oddvar møtte kona, Gyri, i det kristelege studentlaget i Bergen. I vaksenlivet har han delteke i Den Norske Kyrkja og var aktiv i arbeidet med å få fram og halda ved like gamle kyrkjevegar og pilegrimsvegar i Fana.

Både me i Fana Mållag, Hordaland Mållag og Noregs Mållag har hatt stor glede av arbeidskapasiteten og arbeidsgleda til Oddvar Skre. Han har hatt interesse av heile det målpolitiske feltet.

Då den yngste sonen skulle byrja på skulen, arbeidde Oddvar for å oppretta nynorskklasse, og sidan har skulemålsarbeidet vore særleg viktig for Oddvar.

Han var skulemålsansvarleg i Fana Mållag gjennom mange år, og sidan 2010 har han vore leiar i laget. Oddvar har hatt tillitsverv samanhengande for Hordaland Mållag i over tre tiår.

Både som leiar i Hordaland Mållag i fire år, medlem i skulemålsnemnda og ikkje minst som leiar i skulemålsnemnda i til saman 24 år.

I 2012 fekk han Kulturprisen for sitt breie engasjement for kulturlivet i Fana og Ytrebygda. Han var ein sentral person i Fana kyrkjekor, Osbanens venner, Fana historielag og Fana Mållag.

Han har vore aktiv i Fana ungdomslag, spesielt innanfor folkedans. I tillegg fekk han prisen for arbeidet med husmannsplassen Hamn og for å ta vare på lokalhistoria i Fana.

Oddvar Skre var svært aktiv og også leiar i Hordaland Nei til EU og Naturvernforbundet Hordaland, der fylkeslaget har utnemnt han til æresmedlem. Han var Venstre-mann heilt frå ungdomen, gjekk ut av partiet i 2005 og vart deretter medlem i SV. 

I politikk- og organisasjonsliv tok Oddvar gjerne ordet for å halda innlegg. Anten det var landsmøte, seminar eller mindre medlemsmøte. Han snakka på ein mild måte og framførte eigne standpunkt, ofte med eit lunt smil.

Det som også var med Oddvar, var at han kunne trø til og stå i ein strid om det måtte til. Ikkje for å framheva seg sjølv, men fordi han ikkje hadde samvit til å la urett passera. Då stod han støtt i den politiske blåsten, også då med velgrunna argument.

Oddvar Skre var ein lun og omsorgsfull stridsmann, og det var godt å arbeida saman med han. Han ville gjerne sjå heile mennesket og var oppteken av å bli godt kjend med dei han arbeidde saman med. Han var interessert i kva andre meinte og tok seg tid til å lytta, sjølv om han ikkje var samd med dei.

Me kan sjå målstriden som ein stafett. Nokre tek kortare etappar, medan andre tek lengre etappar med mange bratte bakkar. Slik me ser det, har Oddvar teke ein av dei verkeleg lange etappane.

Takk for taket. Alle gode tankar til kona Gyri og borna og den næraste familien.

Peder Lofnes Hauge, leiar i Noregs Mållag

Ane Landøy, leiar i Hordaland Mållag

Elen Telle, nestleiar i Fana Mållag


Målprisen frå Hordaland Mållag går i år til Mikkelparken familiepark og leikeland. Dei får prisen for gjennomført nynorskbruk i innhald og marknadsføring. Me ynskjer dei hjarteleg til lukke med vel fortent pris!


Årsmøtet i Hordaland Mållag brukar vanlegvis dela ut prisen, men då årsmøtet i år var digitalt, måtte ein tenka annleis: Fredag 19. mars møtte difor prisvinnarane Inga Måkestad, driftsleiar, Dag Instanes, dagleg leiar, og nestor Lars Instanes Johannes Sekse frå mållaget til prisutdeling i Mikkelparken ferietun.


LES MEIR OM TILDELINGA HER.

Seminar om vilkåra for nynorskelevane i eit målbyteperspektiv

fredag 19.02.21

frå kl 10.00 til kl 13.30 med pause frå kl 11.30 til kl 12.00.

Bakgrunnen for seminaret er at halvparten av nynorskelevane byter skriftspråk frå dei byrjar i fyrste klasse i grunnskulen til dei går ut or den vidaregåande skulen. Slik er det og i Hordaland.

Seminaret er ope vil verta sendt på YouTube og vil såleis vera tilgjengeleg for alle. Etter innleiingane er det berre innleiarane som kan delta ordskiftet. Men dei som fyljer seminaret på YouTube, kan skriftleg koma med kommentarar, synspunkt og spørsmål som vert formidla vidare av ordstyraren.

Les meir om programmet HER.

Meld deg inn i Hordaland Mållag! - Send NYNORSK til 2490

Kr 200,- Gjeld ut 2021

Laurdag 9. november skipar skulemålsnemnda i Hordaland Mållag til seminar i Bergen.


Seminaret er gratis og ope for alle interesserte. Me held til i 4. høgda i Fensal, Kong Oscars gate 15 frå kl. 11-15, og midtvegs i programmet vert det servert lunsj.


VIL DU VERA MED? MELD DEG PÅ TIL skule@maallag.no (frist 5. november).

Les meir: