Rapport frå webansvarleg 2016

Publiseringsdato: Mar 10, 2017 10:38:8 PM

Sist årsmøte valde webansvarleg for fyrste gong. Underteikna, Bjørn Enes, vart vald som ein «frittståande» ansvarleg utanfor styret. Då Live Havro Bjørnstad tok til å fungera som regionsekretær, tok ho over det meste av det daglege webarbeidet. Truleg er det ikkje bruk for denne funksjonen så lenge me har regionsekretær, men det har vist seg nyttig at nokon kan avlaste Live i periodar. Mi tilråding er derfor at årsmøtet framleis gir nokon eit særleg ansvar for å arbeida ned digital kommunikasjon.

Domene: Hordaland Mållag eig domenet Maallag.no. Det kostar omlag 150,- kr/år.

Domenet vert brukt til nettsidene Hordaland.Maallag.no, Bergen.Maallag.no og Rogaland.Maallag.no. I tillegg er det laga snarveg til Odda.Maallag.no, Radoy.Maallag.no, Stord.Maallag.no og Noregs.Maallag.no. Det kan lagast mange fleire snarvegar eller nettsider dersom lag ynskjer det.

Domenet er brykt til epostadressene Hordaland@Maallag.no, Bergen@Maallag.no og Skule@mallag.no (skulemålsnemnda). I tillegg har styremedlemmene i Hordaland Mållag personlege epostadresser fornamn.etternamn@maallag.no

Nettsida

Hordaland.Maallag.no inneheld nyhendemeldingar, i hovudsak informasjon om komande arrangement. Elles er det i hovudsak statisk informasjon om Hordaland Mållag, peikarar til dei lokallaga som har eigne nettsider, årsmeldingar og skulemålsrapportar og peikarar til Fjesboksidene.

Etter mitt syn er nettsida ein god stad å gi medlemmer og andre interesserte god informasjon, mellom anna kan styremøteinnkallingar og styrereferat leggjast ut i staden for at slike dokument vert sende i epost berre til styremedlemmene (eventuelle dokument som ikkje må offentleggjerast kan framleis sendast i epost).

Fjesboka:

Facebook.com/Hordaland-Maallag har 144 likarar. Det er svært lite med tanke på kor mange medlemmer Mållaget har i Hordaland, og det tyder på at sida ikkje vært brukt i særleg grad. Truleg er hovudårsaka at dei fleste identifiserer seg sterkare med lokale fjesboksider som det er mange av: Studentmållaget, Ervingen, Lindås Mållag, Kvam Mållag, Meland Mållag, Øygarden Mållag, Radøy Mållag, Osterøy Mållag, Bergen Mållag, Stord Mållag, Bømlo Mållag, Odda Mållag, Kvinnherad Mållag og Voss Mållag. Aktiviteten er med andre ord ganske spreidd, og det ville styrka den digitale kommunikasjonen om alle «redaktørar» hadde sendt melding til Hordalandssida kvar gong noko vart lagt ut på dei lokale sidene, slik at det også kunne bli publisert der.

Eit siste uutnytta potensiale er etter mitt syn praksis når det gjeld deling av hendingar og andre meldingar. Fjesboka kan vera eit svært effektivt medium dersom mange delar invitasjonar og meldingar. Då kan kommunikasjonen veksa eksponensielt. Dette er ei form for moderne dugnadsarbeid som både er svært enkelt og jamnt over ganske hyggeleg, og det burde etter mitt syn vera dyrkast fram ein kultur for slik aktivitet.

Biletstoff:

I all digital kommunikasjon er bilete og korte videoar svært viktige. Difor er det bra med alle som hugsar på å ta bilete frå arrangement og andre aktuelle motiv. Me har laga nokre få videoinnslag i løpet av siste år, og dei har fungert svært bra. Det er mi tilråding at denne formen for kommunikasjonsarbeid vert trappa opp i året som kjem.

Bergen 9/3-2017 – Bjørn Enes, webansvarleg 2016.